產品資料

T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST
產品型號: www.hast.cn
產品展商: Lab Companion
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST Liên h? T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST. Dung tích th? nghi?m t? 64 - 380 lít (Kích th??c khác theo yêu c?u khách hàng) Màn hình c?m ?ng than thi?n v?i ng??i v?n hành Nhi?u ?ng d?ng và th? nghi?m. H? th?ng 4 ATM: Cung c?p nhi?t ?? t?i ?a 150oC ? 85% RH


T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST  的詳細介紹

T? th? nghi?m l?a hóa nhi?t ?? ?? ?m t?ng t?c HAST

H?ng s?n xu?t: Lab Companion - China

HAST (Highly Accelerated Stress Test) Th? nghi?m l?o hóa nhi?t ?? và ?? ?m t?ng t?c là m?t ph??ng pháp th? nghi?m ?? tin c?y các linh ki?n ?i?n t? ???c t?ng t?c b?i áp xu?t cao trong m?i tr??ng nhi?t ?? và ?? ?m.  M?c ?ích ?? ?ánh giá kh? n?ng ch?u ?m c?a các b? ph?n trong linh ki?n ?i?n t? ???c b?c kín.

Nó s? d?ng m?i tr??ng h?i n??c m?t ?? cao v?i nhi?t ?? trên 100 ℃( cao h?n th? nghi?m nhi?t ?? / ?? ?m th?ng th??ng ? 85 ° C / 85% RH). áp su?t h?i n??c trong bu?ng th? nghi?m ???c t?ng ??n m?c cao h?n áp su?t riêng bên trong m?u th? nghi?m, làm t?ng t?c ?? xam nh?p c?a h?i ?m vào m?u th? nghi?m. 

B?ng sau ?ay là tiêu chu?n ki?m tra liên quan ??n HAST ph? bi?n nh?t.

Th? nghi?m ???c th?c hi?n ? nhi?t ?? và ?? ?m t??ng ??i ho?c áp su?t xác ??nh.  Khí quy?n th??ng có nhi?t ?? ít nh?t là 100°C, ? tr?ng thái ?i?u áp b?ng h?i n??c.  Có hai lo?i th? nghi?m HAST là b?o hòa và kh?ng b?o hòa.  Tr??c ?ay th??ng ???c th?c hi?n ? ?i?u ki?n 121°C và 100% RH.  và lo?i th? hai ? ?i?u ki?n 110, 120 ho?c 130°C và 85% RH.  Các th? nghi?m ???c th?c hi?n khi linh ki?n ?i?n t? k?t n?i v?i ngu?n ?i?n th??ng là lo?i kh?ng b?o hòa.  HAST là m?t bài ki?m tra khá kh?c nghi?t.  v?i h? s? gia t?c t? 10-100 l?n trong ?i?u ki?n 85°C và 85% RH.  Th? nghi?m ???c t?ng t?c cao này d?n ??n vi?c xác ??nh ??c tính, ?ánh giá và ch?t l??ng c?a các s?n ph?m vi ?i?n t? ngày càng ph?c t?p nhanh h?n.

Thi?t b? ki?m tra ?? ?m áp su?t cao HAST-Φ450, HAST-Φ600HAST-Φ800, cung c?p gi?i pháp thay th? nhanh chóng và hi?u qu? v? chi phí cho vi?c ki?m tra nhi?t ?? và ?? ?m 85°C /85% RH th?ng th??ng cho các m?ch tích h?p ???c b?c nh?a và các thi?t b? vi ?i?n t? khác.

Lab Companion là h?ng s?n xu?t c?ng ngh? d?n ??u th? tr??ng v? thi?t b? ki?m tra HAST v?i h? th?ng HAST tiên ti?n v? m?t k? thu?t, ??ng th?i cung c?p các gi?i pháp chìa khóa trao tay an toàn và ti?n l?i h?n bao g?m, h? th?ng, giá ??, d?ch v? ?ào t?o và th? nghi?m và có h?n 600 cài ??t trên toàn th? gi?i.

(H? th?ng ?i?n ?i?u khi?n HAST)

Thi?t k? bu?ng kép – Máy t?o h?i n??c và bu?ng ch?a.

H? th?ng HAST m?i c?a Lab Companion ???c k?t h?p thi?t k? h? th?ng bu?ng kép và h? th?ng gia nhi?t xung quanh bu?ng ?? ???c c?p b?ng sáng ch? cung c?p kh? n?ng ki?m soát nhi?t ?? và ?? ?m ??ng nh?t (±2°C và 5% RH) và lo?i b? s? ng?ng t? hình thành trên các thi?t b? ???c th? nghi?m. ??m b?o k?t qu? ki?m tra ???c chính xác nh?t.

 Th?ng s? k? thu?t:

            Model

     HAST-Φ450

HAST-Φ450-2 (Dual Chambers)

   HAST-Φ600

     HAST-Φ800

D?i nhi?t ?? và ?? ?m

105 to 133°C ? 100%RH

110 to 140°C ? 85%RH

118 to 150°C ? 65%RH

105°C to 151.4°C ? 100%RH ,

109°C to 159°C ? 85%RH ,

118°C to 162°C ? 65%RH

áp xu?t max

2.1bar / 30.5psi / 2.1kg/cm2

56PSIG / 4KG / cm3 G

?? chính xác nhi?t ??

+/- 0.75°C

?? chính xác ?? ?m

+/- 3% RH (at 85% RH)

??ng ??u nhi?t ??&?? ?m

+/- 1.5°C, +/- 5% RH (Kh?ng t?i)

Th?i gian t?ng t?c

90 phút ??c tr?ng (kh?ng t?i)

Th?i gian gi?m t?c

90 phút ??c tr?ng (kh?ng t?i)

 Thi?t b? t?n nhi?t

30W (Max) ? 135°C ? 85%RH

60W (Max)

? 135°C ? 85%RH

2500W

? 110°C ? 85%RH

T?i tr?ng Max

10-15 Kg

 10-15 Kg

20-25 Kg

50-65 Kg

Qu?t

NIL

 NIL

NIL

NIL

 

Kích th??c bu?ng th? nghi?m

18 x 24 inches

18 x 24 inch

24.0 x 24.0 inch

32.0 x 50.0 inch

44.5 x 61.5 cm

44.5 x 61.5 cm

60 x 60 cm

81.2 x 127 cm

Kích th??c bên ngoài

77 x 108 x 190cm

93 x 102 x 215 cm

100 x 130 x 195cm

140 x 250 x 220cm

Kích th??c m?u th? M?

30x50x30cm

2x 30 x 50 x 30cm

42 x 50 x 38cm

50 x 60 x 48cm

Tr?ng l??ng máy

400 kg

600 Kg

1586 kg

 Ngu?n ?i?n

110-240V,1 phase, 50-60Hz, 30A

110-240V,1 phase, 50-60Hz, 60A

110-240V,1 phase, 50-60Hz, 40A

110-240V,1 phase, 50-60Hz,63A 

Hi?u xu?t t?i ?a

(Khuy?n ngh?)

Cung c?p t? ?i?n áp 110VAC t?i 240VAC

110VAC to 240VAC

Yêu c?u khác

                                       N??c DI

N2, CDA, Chill Water, DI Water

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
97视频久久